skip to Main Content

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Metoden är framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Vi tror att organisationen själv bör äga kunskaperna och att organisationens faktiska verklighet ska vara vägledande. Vi  tillhandahåller verktygen som svarar på ”huret” och genomför utbildningar av chefer och HR.

Vi bygger på en demokratisk grundsyn: var och en ska komma till tals på ett likvärdigt sätt genom tillitsbaserad styrning. Varje fråga ska lösas på  den nivå som är lämpligast.

Vårt användarvänliga system Cumulus, ger visualisering i realtid och visar steg för steg hur organisationen och dess individer utvecklas.

Vad lagen kräver

Friska Medarbetare

Friska medarbetare

Ingen ska bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete.

Bra Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare.

Årlig Uppföljning

Årlig uppföljning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör följas upp årligen.

  • Grundläggande i arbetsmiljöarbetet är enligt arbetsmiljölagen att arbetsgivare och arbetstagare samverkar.
  • Rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning är viktiga.
  • Arbetsgivaren ska systematiskt planera och leda arbetsmiljöarbetet och arbetstagaren ska delta i genomförandet av de åtgärder som behövs.
  • En mer utförlig sammanfattning av arbetsmiljölagens krav kan du läsa här.

Framtidens krav

2018 väntas bli det sista året med ett ekonomiskt överskott för Sveriges kommuner och landsting. Gapet mellan intäkter och kostnader beräknas de kommande åren öka med ungefär 20 miljarder kronor per år.

”Vi kan inte fortsätta som i dag. Kommuner och landsting kommer att behöva hitta nya sätt att arbeta, digitalisera och bli effektivare”, sammanfattar SKL:s chefekonom Annika Wallenskog i Dagens Samhälle.

Problemet är både demografiskt och högre kravnivå. Allt färre ska finansiera allt mer välfärd. Sveriges organisationer, både offentliga och privata, är bara i början av en lång process.

IAU:s bidrag till lösningen är lättanvända och effektiva verktyg som främjar tillitsbaserad styrning, men även fångar upp medarbetarnas idéer i arbetsvardagen och adresserar frågeställningarna rätt i organisationen.

Läs Anders Gustavsons kommentar här.

Vem stjäl all tid?

Det finns den tid då vi skapar värden för någon, den tid då vi förbereder oss – och så den förslösade tiden, på grund av förvirring, tjafs, missförstånd, olösta konflikter, onödig väntan.

Sådan förlorad tid – vi kallar den röd tid – skapar frustration och stress och är skadlig både för den egna hälsan och organisationen. Enligt forskning har medarbetare med mycket röd tid fyra gånger högre risk att drabbas av långvarig sjukdom.

IAU:s verktyg Kraftkartan identifierar vad i arbetssituationen som skapar den röda tiden och vad som eliminerar den. Ofta kan organisationen med enkla medel frigöra väsentligt mer produktiv arbetstid, och i takt med det mår medarbetarna bättre.

Vad det betyder i pengar kommenterar Anders Gustavson här.

Hur garanteras IT-säkerheten?

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Sverige och övriga EU.

Huvudsyftet är att skydda den personliga integriteten, vilket bland annat innebär att man får samla in personuppgifter bara för ett visst, i förväg bestämt syfte. Uppgifterna får bara sparas så länge det är nödvändigt.

Vi håller på IAU själva i utvecklingen av Kraftkartan och de IT-verktyg som hör ihop med den. I fråga om vår molntjänst Cumulus samarbetar vi med Bahnhof, en av Sveriges främsta förkämpar för personlig integritet på nätet.

Du kan läsa mer i ämnet här.

Back To Top