Screening med HRI index

Screening med HRI index

Om du vill screena företaget/organisationen med Kraftkartans webbenkät på ett antal arbetsgrupper/team i din organisation, eller företag för att se vilka grupper som är i störst behov av att ta bort röd tid, går det också bra.
Då börjar man med vi att enas om en organisationsstruktur,
som blir underlaget för gruppindelningen i Kraftkartans webbenkät.
När grupperna besvarat webbenkäten, kan man avläsa hos vilka grupper behovet är som störst och synliggöra utmaningarna genom vårt beforskade index HRI, tillsammans med fritextsvaren från enkäten.

• Enkät med öppna frågor
Varje fritextsvar i rapporten kommer att ha en laddning utifrån steglösa skalor i enkäten. Vi vet att de fritextsvar som har en negativ laddning har ett samband med röd tid. Röd tid är arbetstid som är förslösad, onödig och även skadlig för hälsan i de flesta fall. Om ni ser till att svarsfrekvensen på enkäten helst blir över 80 %, så kan vi även presentera statistiska samband utifrån beforskade index. Bl.a. risk för utbrändhet

• När screeningen är genomförd
När screeningen är genomförd har vi ett möte då vi går igenom resultatet tillsammans. Ni kan då bedöma om Kraftkartan kan vara intressant för ert företag i framtiden. Det kan handla om att utvalda grupper får jobba långsiktigt med Kraftkartan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Om ett urval av grupper görs
Så snart som möjligt kommer någon från IAU till er och leder Kraftkartans workshop med de utvalda grupperna, om ni inte har valt att utbilda egna handledare, eller chefer. Workshopen tar 3 timmar och gruppens chef behöver vara närvarande under alla omständigheter.
Här kommer medarbetarna identifiera vad som händer under den röda tiden i gruppen, genom en beprövad metodik som hittills har använts av över 1000 arbetsgrupper.
Effektiva aktivitetsplaner kommer tas fram som tar bort röd tid
- och som hindrar att den uppstår igen

• Röd tid försvinner
Efter att aktivitetsplanerna har vunnit kraft, kan man se att röd tid har försvunnit genom ett förändrat arbetssätt.
RÖD TID är kontraproduktiv tid som vi inte vill ha eftersom den är onödig, ibland direkt skadlig för hälsa och effektivitet. Det kan handla om:
• Meningslösa möten
• Förvirring/tjafs
• Passivitet/väntan
• Fel/dubbelarbete
• Olösta konflikter

• Och sen?
Boka fler möten med oss, så har vi en dialog där vi går igenom framgångsfaktorer med Kraftkartan och hur man bäst jobbar systematiskt med verktyget.