Testa Kraftkartan på en grupp

Testa Kraftkartan på en grupp

Om du vill testa Kraftkartan på en arbetsgrupp/team i din organisation, eller företag
- för att göra en egen bedömning av verktyget, kan vi göra så här:

• Enkät med öppna frågor
Vi börjar med att den utvalda gruppen / grupperna får besvara kraftkartans webbenkät, som har en helt öppen frågeställning och som ger specifika fritextsvar. Varje fritextsvar i rapporten kommer att ha en laddning utifrån steglösa skalor i enkäten. Vi vet att de fritextsvar som har en negativ laddning har ett samband med röd tid. Röd tid är arbetstid som är förslösad, onödig och även skadlig för hälsan i de flesta fall. Om ni ser till att svarsfrekvensen på enkäten helst blir över 80 %, så kan vi även presentera statistiska samband utifrån beforskade index. Bl.a. risk för utbrändhet.

• Vi kommer till er och kör en workshop
Ca 3 veckor efter att enkäten har skickats ut, kommer någon från IAU till er och leder Kraftkartans workshop med gruppen. Den tar 3 timmar och gruppens chef behöver vara närvarande. Här kommer medarbetarna identifiera vad som händer under den röda tiden i gruppen, genom en beprövad metodik som hittills har använts av över 1000 arbetsgrupper. Effektiva aktivitetsplaner kommer tas fram som tar bort röd tid
- och som hindrar att den uppstår igen

• Röd tid försvinner
Efter att aktivitetsplanerna har vunnit kraft, kan man se att röd tid har försvunnit genom ett förändrat arbetssätt. RÖD TID är kontraproduktiv tid som vi inte vill ha eftersom den är onödig, ibland direkt skadlig för hälsa och effektivitet. Det kan handla om:
• Meningslösa möten
• Förvirring/tjafs
• Passivitet/väntan
• Fel/dubbelarbete
• Olösta konflikter

• När testet är genomfört
När testet är genomfört har vi ett möte då vi går igenom resultatet tillsammans. Ni kan då bedöma om Kraftkartan är intressant för ert företag i framtiden. Det kan eventuellt handla om att fler grupper får jobba långsiktigt med Kraftkartan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.