Lagens krav

Lagens krav är en grundpelare för IAU:s sätt att arbeta och utformningen av IAU:s verktyg för organisationsarbete. Lagkraven finns utformade dels i Arbetsmiljölagen, dels i Arbetsmiljöverkets generella föreskrifter, dels i Arbetsmiljöverkets specifika föreskrifter.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen i Sverige är tydlig med att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Lagen säger att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Lägen säger att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav.

Lagen säger att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god miljö.

Lagen säger att de ansvariga i arbetsmiljöfrågor ska se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas och att arbetsuppgifter tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljöverkets generella föreskrifter

I Arbetsmiljöverkets generella föreskrifter framhålls att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Varje organisation ska även ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt, om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Arbetsmiljöverkets specifika föreskrifter

I Arbetsmiljöverkets specifika föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som började gälla i mars 2016, beskrivs villkor och förutsättningar för arbetet i fråga om ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Resurserna kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning.

Vikten av socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor framhålls.

Mål ska finnas för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.

”Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att de är förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen. Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet”, framhåller Arbetsmiljöverket.